Historia

Lagans Samhällsförening bildades 1991 i syfte att tillvarata ortens intressen. Bland
annat var Ringbadet starkt nedläggningshotat. En protestlista samlade ca 1400
underskrifter var efter det under många år ansågs politiskt omöjligt att stänga
anläggningen.

En annan viktig fråga som bidrog till föreningens bildande var att ge stöd åt Värnamo
kommun och länstrafiken i Jönköpings län i deras arbete att förlänga järnvägslinjen
Jönköping-Värnamo så att den i stället gick till Ljungby.Den stora arbetskraftspendling
som förekommer mellan Värnamo och Ljungby kommuner, inte minst mellan de båda
tätorterna, skulle resulterat i ett betydligt ökat trafikunderlag. För laganbornas
vidkommande hade det resulterat i att vi fått tågförbindelse och via Värnamo nått ut på
stomnätet. I våra arkiv har vi protokollsutdrag från 1993 där Värnamo kommunstyrelse
noterar stödet från Lagans Samhällsförening.

Under 1990-talet drev föreningen en rad frågor av intresse för samhället och en hel
del lyckades vi få genomförda, bland annat ombyggnaden av Storgatan så att den fick
gång- och cykelvägar på båda sidor och allèträd.

Bland de arrangemang som genomfördes var Lagandagar och festligheter på Aspudden.
Ett protestmöte mot kommunens utplacering av oproportionellt många missbrukare i Lagan
resulterade i att LAIK-lokalen fylldes till bristningsgränsen och drygt 100 personer fick
stå utanför och lyssna. Mötet arrangerades tillsammans med Torsdagsklubben och LAIK.
Samarbetet med dessa båda föreningar och andra, inte minst hembygdsföreningen och Röda
Korset, har allt sedan starten varit det allra bästa.

Viktiga milstolpar i föreningens verksamhet var när den ställde upp med en
politiskt obunden lista i kommunvalen 1998 och 2002 samt förvärvet av stationsområdet
år 2000. Genom den partipolitiska representationen fick föreningen på ett tidigt skede
insyn i vad som var på gång i samhället och lyckades genomdriva en rad för Lagan viktiga
beslut.

Köpet av stationsområdet gjordes dels för att besvara kulturmiljön, dels för att få en
buffertzon mellan industriområdet och bostadsbyggnationen och dels för att föreningen
skulle få en egen samlingslokal. Själva stationsbyggnaden var i ett bedrövligt skick och
restaureringen har varit både kostnads- och tidskrävande men går nu mot sitt slut.

Stödet från samhällets invånare både för arbetet med stationsområdet och inte minst
för det intensiva arbetet med att rädda Laganskolan, Bergagården och Ringbadet har varit
och är stort. Det har bland annat resulterat i rekordartade medlemsintäkter de senaste
åren. Föreningen är med andra ord start förankrad i samhället.