Bergastigen

Bergastigen är en naturstig som sträcker sig runt hela samhället. Den går längs Lagaån och Bergaravinen och fortsätter i barrskogen uppe på och längs åsen väster om samhället, där den delvis har samma sträckning som det gamla elljusspåret. Varvet fullbordas med en promenad söder om golfbanan, runt Hulanområdet och på kanalbanken vid Åbrinken. Vid den natursköna Aspudden finns en grillplats med bord och i övrigt finns ett stort antal bord och bänkar utplacerade längs Bergastigen.

Bergastigen går genom ett rekreationsområde med ett rikt växt- och djurliv och många natursköna inslag: ängar, lövskog, barrskog, och vattenblänk från Lagaån. Under en stor del av vandringen längs stigen har man Lagaån med ett rikt fågelliv i blickfånget. Vid ån häckar en hägerkoloni och vid Bergaravinen trivs hackspettar i de döda träden. Vitsipporna växer i stora mattor på våren och avlöses av liljekonvaljer i mängd.
Utefter Bergastigen finns Lärande Stig med 40 skyltar som berikar ditt vetande om fåglar,djur och natur på ett lättsamt och trevligt sätt. Läs mer under knappen 
Lärande Stig!

Bergaravinen som sträcker sig från gamla E4:an till utloppet i Lagaån är en bäckravin med en storlek som är mycket ovanlig i våra trakter. Ravinen är ca 7m djup och är ca 300m lång. I ravinens botten slingrar sig Trotteslövsbäcken. Vid ravinen finns också mycket död ved som ger näring åt många insekter, mossor och lavar. Bergaravinen rymmer en urskog, den har aldrig brukats av mänskor.
Vid Bergaravinen finns också Sveriges enda skywalk, Bergastigen Skywalk. Den sträcker sig 5 meter ut från ravinens kant, 8 meter över Trotteslövsbäcken. Läs mer under knappen 
Skywalk!

Bergastigen är utmärkt med gula skyltar och stolpar. Bergastigens längd är ca 6 km. Avstånden utmed Bergastigen markeras med stolpar med en kilometers mellanrum.

Bergastigen korsar gator och vägar på flera ställen vilket gör att man har många möjligheter att välja promenadsträcka och terräng efter eget önskemål.
Hela 
Bergastigen är lätt framkomlig för normalt rörliga promenörer. Mellan Ljungbyvägen i söder och Värnamovägen i norr är den tillgänglig för rullstolsburna, max lutning 6%.

Utefter Bergastigen har vi skyltat tre särskilt fina alternativstigar med anslutning till Bergastigen i båda riktningarna. De är utmärkta på kartan över Bergastigen. De är bara upptrampade stigar, delvis viltstigar och lämpar sig för promenörer med normal rörlighet. De alternativa stigarna är följande:
– Bergaravinen med Trotteslövsbäckens utlopp i Lagaån. Längd ca 100m.
– Viltstig över rullstensåsarna i skogen väster om Lagan. Längd ca 350m.
– Över åsen norr om Värnamovägen. Längd ca 250m.

Läs mer om Bergastigen här: www.bergastigen.se